Question: Can Gambling Make You Rich?

Has anyone got rich from gambling?

.